Algemene voorwaarden

Afspraken behandelingen/consulten
 • De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, evt. bericht op voice-mail of e-mail) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Betalingswijze van de behandelingen is de eerste keer contant. In onderling overleg kan dit in het vervolg per consult overgemaakt worden.
 • Een actuele tarievenlijst is in de praktijk zichtbaar aanwezig.
 • Na iedere consult (of na een vooraf afgesproken serie consulten) wordt in overleg besloten of de consulten een vervolg zullen krijgen.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met R. Huisman te bespreken. Komt u er niet uit dan kunt u zich tot de Beroepsvereniging LVNT wenden en een klacht indienen.
 • (lvnt.nl  cliënten-klachten)
 • U bent verplicht het intake formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat u als cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor u bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Lebretweg in Oosterbeek, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
Vergoeding van de therapie
 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. De cliënt informeert zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of kosten worden vergoedt.
Voorwaarden kinesiologie
 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen mij als kinesioloog en u als cliënt. En is gebaseerd op dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die u maakt.
 • Als kinesioloog werk ik met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. De spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • Een kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • Als kinesioloog in mijn praktijk, kan ik ook gebruik maken van andere methodieken waarin ik opgeleid ben, zoals bijv. Bloesemremedies of Reiki.
 • Als kinesioloog kan ik om het proces te ondersteunen, bloesem remedies, voeding, voedingssupplement of een oefening adviseren. Echter is het de vrije beslissing van de cliënt om dit voorstel op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die ik tijdens de sessie verricht.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog is gehouden aan de  beroepscode voor kinesiologen.
Voorwaarden consulten bij kinderen.
 • De kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind en de ouder te wijzen op de mogelijkheid voor doorverwijzing naar een andere therapeut uit het CAM-veld of regulier zoals een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Bijzondere bepalingen
 • Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken.
 • Beëindiging behandeling: Kan ten alle tijden met wederzijds goed vinden geschieden.
 • -Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • -Indien de kinesioloog de overeenkomst wil beëindigen, zal zij dit onderbouwen en indien gewenst meedenken over een alternatief.