Klachtenprocedure

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van de Wkkgz is: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Daarom heb ik een Klachtenprocedure geschreven voor mijn praktijk:

Klachtenprocedure Praktijk èZENci

Heeft u een klacht?
Het kan zijn dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch niet tevreden bent en een klacht heeft over mijn behandeling. In dat geval kunt u het volgende doen:

Stap 1
Ik stel het op prijs dat u z.s.m. contact met mij opneemt. Het liefst schriftelijk. Ik neem uw onderbouwde klacht serieus en wil graag kijken of we samen in een gesprek de klacht kunnen oplossen. Het is in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2
Bent u niet tevreden over mijn klachtenafhandeling, dan heeft uw de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 Wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Hij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden, door er zorg voor te dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen. (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/).

Stap 3
Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz)
van Stichting Zorggeschil.

U kunt dat met deze link in gang zetten: https://zorggeschil.nl/melding/.
De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.