Privacy

Behandeldossier en privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting.  Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In uw dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt. 

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • De gegevens niet langer bewaar worden dan nodig, voor de behandeling of wettelijk verplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels. 

Financiële administratie en privacy

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Uw verzekeringsnummer
  • De datum van de behandeling
  • Omschrijving van de behandeling, zoals Natuurgeneeskundig consult, kinesiologie
  • Kosten van het consult

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Bij de 1e kennismaking in mijn praktijk, vraag u het volgende document te ondertekenen:

Privacyverklaring